echo "";

Бесплатная передача квартир застройщиком


строительный учётГФСУ в письме от 12.01.2017 г. № 412/6/99-99-15-03-02-15 рассмотрела вопрос относительно порядка обложения НДС и налогом на прибыль операций бесплатной передачи инвестором-застройщиком жилых квартир в новостройке на баланс поселкового совета, с последующей передачей таких квартир гражданам (предварительно отселенным из аварийного дома) на основании договоров мены.

Как отмечают налоговики, при осуществлении такой операции в ряде случаев есть основания для ее освобождения от обложения НДС, если передача жилья происходит по решению местного совета и на баланс совета.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ від 12.01.2017 р. № 412/6/99-99-15-03-02-15

Про розгляд звернень

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку оподаткування ПДВ і податком на прибуток підприємств операцій із безоплатної передачі інвестором­забудовником житлових квартир у новобудові на баланс селищної ради та подальшої передачі таких квартир громадянам, попередньо відселеним з аварійного будинку, на підставі договорів міни та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі — ПКУ), повідомляє.

Правові основи регулювання договірних відносин у разі укладення договору міни визначено статтями 715, 716 Цивільного кодексу України.

Кожна із сторін договору міни є продавцем того товару, який він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін.

Право власності на обмінювані товари переходить до сторін одночасно після виконання зобов’язань щодо передання майна обома сторонами, якщо інше не встановлено договором або законом.

До договору міни застосовуються загальні положення про купівлю­продаж, положення про договір поставки, договір контрактації або інші договори, елементи яких містяться в договорі міни, якщо це не суперечить суті зобов’язання.

Відповідно до пункту 1.1 статті 1 ПКУ відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються ПКУ.

Щодо порядку оподаткування ПДВ

Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Водночас відповідно до підпункту 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання житла (об’єктів житлового фонду), крім їх першого постачання, якщо інше не передбачено цим підпунктом.

У цьому підпункті перше постачання житла (об’єкта житлового фонду) означає:

а) першу передачу готового новозбудованого житла (об’єкта житлового фонду) у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника;

б) перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла (об’єкта житлового фонду) покупцю, який є особою, іншою, ніж власник такого об’єкта на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв’язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) на таку реконструкцію чи капітальний ремонт за рахунок замовника.

Отже, операцією з першого постачання житла буде вважатися операція з передачі права влас­нос­ті (оформлення правовстановлюючих документів) на готове новозбудоване житло (об’єкт житлового фонду) до першого власника такого житла, незалежно від джерел фінансування будівництва.

Відповідно до підпункту 197.1.16 пункту 197.1 статті 197 ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції з безоплатної передачі в державну власність чи комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність об’єктів усіх форм власності, які перебувають на балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого платника податку, якщо такі операції проводяться за рішенням Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень.

Норми цього підпункту ПКУ поширюються також на операції з безоплатної передачі об’єктів з балансу юридичної особи будь-якої форми власності на баланс іншої юридичної особи, яка перебуває в державній або комунальній власності, що проводяться за рішенням органу державної влади України або органу місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень, та за рішенням юридичних осіб, у разі передачі основних засобів інфраструктури залізничного транспорту, незалежно від того, чи є суб’єкти операції платниками податку.

Отже, режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений нормами підпункту 197.1.16 пункту 197.1 статті 197 ПКУ, застосовується за умови одночасного виконання таких вимог:

- передаватись повинен об’єкт будь-якої форми власності;

- передача повинна здійснюватися на безоплатній основі;

- операція повинна здійснюватися між двома платниками ПДВ або між двома юридичними особами;

- передача повинна відбуватися виключно у державну чи комунальну власність;

- операція повинна здійснюватися на підставі прийнятого відповідного рішення Уряду, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Щодо порядку оподаткування податком на прибуток підприємств

Відповідно до підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 ПКУ резиденти — суб’єкти господарювання — юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім юридичних осіб, визначених пунктами 133.4 та 133.5 цієї статті, є платниками податку на прибуток підприємств.

Об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу (підпункт 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПКУ).

Таким чином, об’єктом оподаткування податком на прибуток є фінансовий результат до оподаткування, визначений за правилами бухгалтерського обліку, відкоригований на різниці відповідно до розділу ІІІ ПКУ.

При цьому операції з обміну кімнат в аварійному будинку на квартири в новому будинку інвестор­забудовник відображає при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку.Источник информации: Журнал «Строительный учёт»
Размещено: 14.03.2017